Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beitrge dieses Themas abonnieren

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 49 von 49 |< · · [46] [47] [48] [49]

Erstellt am 19.08.2018, 10:57 Uhr
Die "geschetch" Schtadder

Der Joffe` Misch huatt wiahrend der Lihr ia`n der Schtdt den Benning Willi kinne`gelīrt, die zwr nit aubedanjd der geschetchst wr, awer gena dt ducht.

Ian em Sommer kūm der Willi ze Besiack ken Duannerschmort. Ndem de Gangen richtich gēen uch gezurpt huadde`, zīcht der Misch senjem Guast de Gedarer. Am en Zetch frecht der Willi:

"Misch, kaust tea mer erkleren, am wat d Kia do zrck nichen Herner huet?" Der Misch ducht ewinich n, tr st e:

"Wīt te Willi, et gitt mi Griangd derzau: Esi z.B. kūn et sich am en Geburtsfehler hundeln oder em hot er se ogeschnidde`. Ian disem Fuall kūn se awer nichen hun, dnn dt ias der Zurli, me` Rō!"
Erstellt am 20.08.2018, 08:35 Uhr
En "zimlich" grī Problem...

Der Wiawer Titz wr īst f dem Mōrt ia` Blosendrff end ias īrer wa geplant hīme` kunn. Wa e de Dirr zer Kuchel fmcht, setch e senj Fraa miat dem Kniacht nckt f der Kautsch. f dt schlīt e den Misch esi schtuark, dtt dī det Bewuasstsien verlīrt.

Wa der orem Gang zau ser kitt, befanjtch e sich ian der Scheier mit dem besten Schtiack iam Schrufschtock. Derlunjst e Mēer uch der Titz.

"Am Guettes Wialle`, Titzenīm, er wiallt mir chia nit de P... ōschnejen!?!?!"

"Na, na, Mischo, dt iwerlen ich dir, dnn ech ghn nau uen end gian der Scheier Feier!"
Erstellt am 21.08.2018, 05:30 Uhr
ndlich zesumme`!

Det Mantsche` Mai wr schīn ian der Jugend ian Sche` Mianner zimlich fleiich, tr huatt et sich vahrmial fruenjert. Nau wr et - n em erfiallte`... Liawe` - geschtarwe.

Ndem em et ia`gescharrt huatt, angderhaulte` sich f dem Fridhuf det Machlanger Tinn uch det Malen Zirr miatenunder:

"Nau si` se ndlich zesumme`!, mīnt det Tinn niastniazich.

"Wile` vun den Vahre` mīnst te?", wūl det Zirr wiasse`.

"Nemel Ine`, Zirr, kūm de Unfert, "ech mīnt de Fiss...".
Erstellt am 22.08.2018, 08:51 Uhr und am 22.08.2018, 08:52 Uhr gendert.
De Rehpirsch uch de Uacher

Un em speten Nhmittdch kūm der Fichen Huenz vun der Uarbet end st ke` senj Fraa:

"Maio, schlch mer zwe Uacher ian de Fuenn, tr ghn ich f de Rehpirsch." Dt nuhm de Fuenn end schliach em se ian de Uacher:

"Ech mchen et lawer amgekīrt, am dich beer f de Pirsch vuarzeberīden, dnn det Reh hot bevuar u`geroffe`!"
Erstellt am 23.08.2018, 18:44 Uhr
Di dunkber Hanzi

Der Hanzi huatt wiahrend es usfliachs f`t Tutner Rēch senjer Lihrerian hnen ze wialle` f den riachte` Fuss getradde`. Da glūwt dt nit end mualtch Ualles senjem Voter. Die diahnt em richtich de Ihren end befaul dem Kline`, sich un ginem Dch ze entschialdijen.

Wa der Hanzi tr us der Schīl kūm, wūl se` Voter wiasse`, of e sich entschialdicht hatt.

"Awer frialech, Voter. f dt hot se mer sigor en ppel gian!"

"Dt wr awer hiasch vun er. Wt host te tr gedn?" Fruajich unfert der Hanzi:

"Ich hun er frialich uch f den lianke` Fuess getradde`!"
Erstellt am 24.08.2018, 06:27 Uhr
De Schiaġe

Der Muatze` Muatz kūm un en wend schpet vum Lecheff hīm. Wa e iwer de Veranda schritt, hīrt senj Fraa, det Mai, en schtuark Gerusch, dt niast Gaudet profezuat.

"Muatz, biast tau et?", wūl et wiasse`. Die unfert:

"Wi dem Deiwel suenzt?", klung et zriack.

"Wt, denj Buallegrī, mchst te d? Dt klanjt chia wa en Gedubber. Wt ias passiert?"

"Da Schiaġe` sin amgefualle`."

"Wider lechst te, versoffia` Guerjel, di tau biast! Snjtch wunīe mcht e Pōr Schiaġe` esi en Krch?"

"Ech huatt mich noch nit usgeschcht! Zefridde`?"
Erstellt am 30.12.2018, 09:23 Uhr
Die gaut Rt

Der Raita Misch huatt Hūlz us dem Bloser Biasch geschtuale` end muesst am dt zwe Ghr ian Aiud senjen "Urlew" verbruenje`. Un em Dch kūm senj Grī, da ld Zirre`maun, ze Besiack. Da frecht en, wa et em d esi giht. Am se ze berauje`, erzhlt der Misch:

"Mir giht et gaut, Grī: Dchiwer kinne` mer Fuball, Handball oder iast undert schpille`, derzau beku` mer drua Mial um Dch ze ēe`."

f dt st de Maun: "Puass f Mischo, end benimm dich uschtiandich, dtt em dich haiar nit erusschmeit!"
Erstellt am 31.12.2018, 09:42 Uhr
De "Schtudiantian"

Da ld Fue Maimaun wr en zimlich posnitich (luastich) Fraa. Un em Dch trf se sich miat iarer Frnjian, der Muatzen Trenjesiaster end fing un:

"Schtall der vuar, Trenj, ech miss f menj ld Daach schtudīre`!" Da bliff miat ofenianem Mill:

"Wa dem Schlch kisst tau f der Gedunke`, ld Schiampes?", wangdert sich de Maisiaster " uerdem wrst te chia ian der Schīl uch nit grod zwiaschen de` Bēte`..."

"Truetzdem miss ich schtudīre`!, unfert de Maisiaster.

"Uch wt dem Gutta dreiwt dich ze disem Entschluass?", wurd da Under guallich.

" De Sch ias da: Me` Mūn, der Huenz, widd iwer en por Menet Siwwenzich end hot ser gewnscht, da Nōcht miat er Schtudiantian ze verbruenje!"
Erstellt am 01.01.2019, 10:48 Uhr
Da friasch Fiasch

Der Muatze` Sam wr un em Dch um Kiakelauwer end fiascht. N en drua Schtangde` huatt e den Iemer fuast vōl, ualsi hīrt e f end ging hīme`. D trf e senj Grī, da schīn un de Ochtzich wr. Da sch de Fiasch, kruatzt sich um lianken Ihr, end frecht:

"S mer Sami, sin da Fiasch uch friasch?" Dī sch se un, schidelt det Hīft, tr unfert e:

"Saat er nit, dtt se noch liawe`?" f dt st da ld ndinklich:

"N chia, wa em`t nit; ech liawe` chia uch noch..."

Seite 49 von 49 |< · · [46] [47] [48] [49]

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beitrge dieses Themas abonnieren

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Schlieen
Registrieren! | Passwort vergessen?
Schlieen