Duannerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beitrge dieses Themas abonnieren

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 45 von 51 |< · · [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] · · >|

Erstellt am 02.04.2018, 15:51 Uhr
Wa ian der Jugend...

Et wr der zwēt Iisterdch. Mnduch. Um Siangduch wre` se noch gor ze Besiack: det Maio, der Jirku uch det Lis miat de Knje`. Nau wren det Tschcke` Mai uch se` Mūn, der Will, gunz ellīn iam Hus.
Am en Zetch ging det Mai ian`t Schlfzimmer, zūch sich schplitternckt us end riff tr den Will. Dī muesst det salw daun uch sich luenjst det Mai luan. Tr st et:

"Wīt noch, Jirku, wa mer noch gang wre`, host te mich um Ufung nje` ian de Uarme` genuan. Mch end widerhual dt!" Der Jirku muesst sich fje`.

"Tr host mich gemuatzt. N mch īst, lder Ruckes!"

Wa uch dt verba wr, mcht det Mai wetcher: Ian der nchster Phas` host te mich zortlich f de Bruast gebiasse`! f dt schprung der Jirku f end liff - wa vun der Tarantel gebiasse` - ue`.

"Wor denj Bualle`grī rinnst te esi schnial. Em knt chia wiarlech dinke` de Strtche hatt dich befualle`!"

"Na, na, Mai, ech lūfe` nuer ian`t Bōd ich sīl mer det Gebiass huale`!"
Erstellt am 03.04.2018, 07:28 Uhr
Ech verschthn dt nit

Un em Nhmiattdch erschinn det Pribanesch Zirr bam Wiawer Lis end fing un:

"Schtall der vuar, Lis, wt mer ia` lēzter Zetch passiert ias: Vuar en drua Wōche` ias en frimd Mūn un de Guassendirr kunn end hot gefrecht, ow me` Mūn derhīm wer. Ndem ich em gest hu`, dtt e ian der Uarbet ias, kūm e ifch erian uch bias zerlezt si` mer iam Baar gelund. Sntch dau hiar hot e de salw Frġ noch drua Mial gedn, nje` miat dem salwen Ergiafnes."

"Nau schpill dich nit esi f Zirr", st det Lis flegmatesch, "schlisslich wer et chia nit det īrscht Mial, dtt dich uch noch en underer retch..."

"Dt ias schīn esi, Lis, ech wiall chia uch nit behīfte`, dtt et mer nit gefuallen hatt, awer ech freġe` mich nje` widder, wt die vu` menjem Mūn wiall!"
Erstellt am 04.04.2018, 06:14 Uhr
Da under Posizion

Un em wend sen det Machlanger Sus uch se` Mūn, der Misch, f der Veranda end sġe` ser de Schtarren u`. N er Zetch st der Misch:

"Hīr Suske`, ech hun en Idee: Kamm mer wiaeln marre` de Posizion. Iaverschtūne?"

"Iaverschtūnde` Misch, tau bījelst uch ech hichen f dem Sofa, soffe` Wenj uch furze`!"

Erstellt am 06.04.2018, 07:49 Uhr
Det Hrkimme`

Ndem se sich fruenjert huadde`, st det Maio zem Sam:

"Sch Sami, dtt te et wīt: Wunn ech det Hr ne lianks kimme`, hun ech menj Daach; kimmen ich et n riachts, bian ich nit gaut fgelocht; si` se awer schtrubblich, kūst te miat mer mche`, wt te wiallst. Verschtūnde`?"

"Hīr tau mer gaut zau, Maio: Denj Mah verschthn ech, awer te misst dich am mech nit esifelt kimme`. Ech drianken des Marjest zwīn Schtampel Pali, ze Miattdch vaar uch des west ladijen tr de Flsch. Dern ias et mer wiarlech ualles ihnt, wa tau dich kimmst. Verschtūnde`?"
Erstellt am 12.04.2018, 08:47 Uhr
De Whrsajerian

Da ld Puschke` Mai Siaster wr ian der Gemīn ualz hīmlich Hīlerian unerkūnt. Dt gf zwr nimest zau, awer em reschpektīrt se, dnn sa huatt fuar e jeden en ofian Ihr.

Un em Dch erschinn det Machlanger Till be der Siaster end klt senj Līd:

"Mai Siaster, ech hun schin sntch Wōche` Hīftwih uch niast hialft. Wt dem Gutta sl ich noch mche`?"

"Tau gīt nau hīme`, dīst der de Huentch miat den Iale`buaġe` f den Diasch end kreiselst miat den Fanjern um Hīft eram. Derba sst te: `Ich hun niche` Hīftwī mī` end dt widderhualst te."

Totschlich huatt da Method gehualfe`. Amwt et miat dem Misch iam Baat ia` lezter Zetch nimi klppt, schiackt et uch den ba de Siaster. Ian der fuljender Zetch klppt uch dt nje` bēer, awer nje` bevuar et zer Sch ging, zuch sich der Misch ian`t Klo zriack. Nau wul det Till wiasse`, wt em da ld babrocht hatt end fuelcht em iam Diankle`. De hīrt et den Misch widderhuale`:

"Et ias nit det Till, et ias nit det Till!!!"
Erstellt am 13.04.2018, 07:40 Uhr und am 13.04.2018, 07:41 Uhr gendert.
De Geburt

Det Natchen Hann muesst hīschwonger ian`t Schpidol ke` Blosendrff. Se` Mūn, der Will, wūl aubedanjt ba der Geburt derba si`, ualsi erlūft der Dokter em dt. Dī st:

"Ech hun en Maschīn erfangde`, da en Dīl vun den Geburtsschmarze` f den Mūn iwerdrn kun."

Der Will wr iaverschtūnde`, ualsi dreht der Dokter f zhn, tr f zwinzich uch bias zerlezt f hangdert Prozent. Esi brocht det Hann en gesiangt Kntch zer Wialt, hnen dt imest vun den Zwīnen uch nuer den klinsten Schmarz verschpirrt huatt. Dt wr dem Dokter aunerklērlich, dnn je mi Schmarzen f den Mūn iwerdrn wurde`, amsi schtirker muesst di leghen, awer der Will schpirrt niast.
Et wr ifch e` Rtsel, awer nuer fuar en kurtsch Zetch, dnn wa se hīmen u`kūmen uch der Will zem Nber Sam ging, am de fruajich Nricht ze verkanje, fūnd e den dīd ian der Kuchel. Senj Fraa, det Lis, erklert:

"Am en Zetch fing der Sam un Grimasse` ze mche`. Tr fing e un ze kln. Et wurd nje` lichter miat em. E fing un ze kreische`, schliach ian de Wuentch uch bias zerlezt ias e amgefualle` end wr f der Schtall dīd."

"Am en wivel wr dt, Lis?"
, wūl der Will wiasse`.

"Kurtsch n Zhn."

"Gena dau ias aus Mischi zer Wialt kun, gena dau...", murmelt ser der Will ian de Bōrt end mcht sich f de Socke`...
Erstellt am 14.04.2018, 06:18 Uhr und am 14.04.2018, 06:19 Uhr gendert.
"Gegenstze zieh`n sich an"

Un em hiaschen Dch sen det Barone` Mai uch det Heltner Lis um Kiakelauwer end bewangderten det Wuasser. Em riad iwer Dit uch Gint, bias det Mai det Lis frecht:

S mer īst gunz ihrlich, Lis, waram host tau dich miat dem Huenz fruenjert?"

"N chia", schmiss dt Gefrēcht en Grimass, "em schprcht chia `Gegenstze zieh`n sich an`."

"Wa mīnst tau dt?"

"Gunz ifch, ech wr schwonger, der Huenz nit..."
Erstellt am 16.04.2018, 06:46 Uhr
Det Schlfen

Det Puschke` Lis huatt en Lihr ia` Midesch gemcht uch dern ba der Vitro geuarbt. Miat der Zetch wr et ian en Gaschk` iane`kun, w em uald iast ze daun huatt...

Bias zerlezt hot et sich tr entschlōen sich ze fruenjere`. Dt wr niche` Problem, dnn det Metsche` wr hiasch uch e f`t Mil wr et uch nit gefualle`.

Ian der Hochzetnocht frecht et se` Mūn:

"Liso, bst tea uch ihrlich zea mir?"

"Ech bian fuast njen ihrlich, Peter,"

"Tro so mer, of ech der īrscht Mn bn, die b dir schleft."

"Wunn te ba mir schlfe` wiallt, lawer Peter, biast te beschtimmt der irscht!"
Erstellt am 17.04.2018, 06:02 Uhr und am 17.04.2018, 06:13 Uhr gendert.
En zimlich kurtsch Fruenjerenzetch

Det Millen Hanni huatt schīn vill Ghr ia` Schēbrich gewunnt. Truetzdem wr senj Roff ian der Gemīn nit der bēst, dnn iat wr schin sntch der frahen Jugend sihr miannerfruantchlich...

Ian em Sommer erschinn et bam Begrafnes vu` senjer Grī, der Lisemaun, da fuast hangdert Ghr ld wurd.

Bam Lechenzīchen trf et sich miat er lder Frnjian, dem Kakesch Lis, dt uch nit aubedanjt ze den Truasten gehīrt... Am en Zetch frecht det Lis de "Schtadderian", wa et miat dem Ihliawe` stiht.

"Oh, Liso", jomert det Hanni, "me` Mūn ias vuar zwe Ghre geschtarwe`. Winichstens muesst e nit long leje`!"

"Dt hīt", unfert det Lis giaftich, "er wrd nuer kurtsch Zetch zesumme`..."
Erstellt am 18.04.2018, 04:38 Uhr
Gemīnsem

Fraher muesst em sich am en Zetch fruenjeren, suenzt erladichten dt de Tratschtanten us der Gemīn. Sa schtrakten tr iar Fahler ian under Dirfer us end hīrte` sich am. Iner oder Ihnt fund sich nje`... Nimest frecht dau, ow sich det esi entschtundia` Paarche` uch neher kūm, Hīftsch em wr verkuppelt, wunnt angder dem salwen Dch uch fartich.

Besangders licht huatt et det orem Fuaike` Lis trōfe`. Iat bekum ualz Mūn den Motzi Sunder us Longendōl. Dī wr nit nuer hēich, na, na, die zurpt uch gare` uch fuar de Uarbet wr e uch nit. Bias zerlezt rīcht det Lis de Schīdung ian.

Bam Gericht frecht der Richter:

Hot ir wiarlech niast Geminsemet?"

"Iast schīn, Harr Richter," unfert det Lis, "mer hun es um salwen Dch fruenjert."

Erstellt am 19.04.2018, 06:05 Uhr und am 19.04.2018, 06:07 Uhr gendert.
Zimlich frech

Un em Dch trfe` sich det Hann, det Lis uch det Kat bam Bruanne`. Dt mchte` se e jeden Dch am en beschtimmt Zetch, dnn uallen Drua wre` se Tratschtante`. Ditmial wurd iwer de Mūn geriad. Det Hann fing un:

"Me` Misch ias ia` lēzter Zetch zimlich frech warde`. Nau verlongt e sigor ech sīl em det Majo bījeln, bevuar e ian de Kirch giht."

"Me` Sam ias uch nit bēer", beklt sich det Lis, "sntch en por Wōche` beschtiht e drff, ech sīl em de Schiaġe` miat em Fussefēl roppsche`, bevuar e ian de Kirch giht."

"Ech dinke` menj Pitz ias noch frecher. Vuar en por Daje` bian ich de Traapen zem Kaller owe`gefualle`. f dt hot e mer befuale`, ich sīl em - wunn ich widder fgeschtunde` wer - em en Flsch Wenj miatbruenje`!", mīnt det Kat, dt noch nje` lumm ging.
Erstellt am 20.04.2018, 05:21 Uhr
Ze huart gekōcht

Wa der Binder Will det Zirri us Birthlm fruenjert huatt, wuasst hia nit, dtt et nit kōche` kangt. f dt kūft e em en Kōchbiach.

Un em Marje` se` se f der Veranda bam Frahschtiack. Wa der Will ian en kekōcht Uache` beie` wūl, huatt e ser fuast de Zuentch zebiasse`, esi huart wr et.

"Awer Zirri, waram ias det Uachen esi huart? Iam Biach schtieht chia, em sīl et nuer fuif Minute` kōche`. Host tau dt nit geliase`?"

"Daut hun ech schiun, awer et woren chia vr Oacher, alsi hun ech se zwinzich Minuten gekuecht. Esefelt Mathe kn ech uch noch!"
Erstellt am 21.04.2018, 06:37 Uhr und am 21.04.2018, 06:40 Uhr gendert.
Der Waaker

Dt klīn Susken hot un em Dch senjer Muetter bam Owesche` gehualfe`. N er Zetch ias em en Scheiw entwuascht, f den Baddem gefualle` uch brch ian tusend Schtiack. f dt fing senj Muetter un et ze mustre`:

"Wa kūn em nuer esi pruestich sin? Nemel ewinich fpuasse`. Te sīlt dich schumme`!"

"Chia, chia, Muetter, iwer da Kline` nje` ze schualje` ias ifch. Derba host tau gestren wend de Waaker hi`gericht."

"Wa, zem Gutta, kist te f esi iast, Suske`?"

"Gunz ifch", unfert det Metsche`, "ech hu` gehīrt, wa der Voter der gestren wend iam Baat st: `Widder griwwelst te esi long un em eram, bias e schtiht uch marre` frah verschlfe` mer!`"
Erstellt am 23.04.2018, 10:54 Uhr
Batman???

Det Joffe` Lis, det Binder Mai uch det Tschken Till hu` sich bam Duannerschmarter Trēfen n ville` Ghre` widder gesahn uch beschlōe` sich ian Schtickelschiaġe`, Ladderbluse` uch Maske` f dem Gesicht ze schmeie`, am iar Mianner ze beiandriacke`.

Bm nchsten Trēfen fing det Lis un:

"Wa me` Frntch hīm ias kunn, hot e grī Uġe` gemcht, tr hu` mer`s iant Baat geschmiasse` uch ab ging die Post!"

Det Mai st: "Gena esi wr et uch ba mir!"

Det Till wr ewinich trurijer:

"Wa ir chia wiasst, bian ech det ihnzich vun aus Druaen, dt fruenjert ias. Wa me` Mūn hīme` kūm, hot e ser en Flsch Baar genuan, sich un den Diasch gesiatzt uch gefrecht: `N Batman, wt gitt et hetch zem Frēe?`"
Erstellt am 24.04.2018, 09:21 Uhr und am 24.04.2018, 09:22 Uhr gendert.
Fltsch verschtunden oder Nit verschtunden

Der Mille` Misch uch senj Fraa, det Trenj, wre` schin sntch en vierzich Ghre` - esi gena wuasste se`t uch nimi... - fruenjert. Un em wend se` se f der Veranda end bewangderte` den Himmel. Die wr klor, miat vill Schtarre`.
Am en Zetch st det Trenj:

"Wa mir es kinnegelīrt hun, wr et gunz undersch. Wīt te noch, Misch?"

"Ech wī, ech wī, Trenj. Et hot geschuatt uch gebliazt. Uch ech Iasel hun de Zīche` entwedder fltsch oder nit verschtunde`..."

Seite 45 von 51 |< · · [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] · · >|

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beitrge dieses Themas abonnieren

Um Beitrge zu verfassen, mssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Schlieen
Registrieren! | Passwort vergessen?
Schlieen